Muut päättyneet hankkeet

Kiinnipitävä ja jalkautuva työ: Päihdekuntoutuja palvelujen nivelvaiheessa (KiipIt) 2009 – 2012

 • KiipIt oli Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama päihdetyön kehittämishanke. Hanke toimi vuosina 2009 – 2012. Projektiin kuului seitsemän pilottipaikkakuntaa: Pieksämäki, Varkaus, Heinävesi, Leppävirta, Juva, Joroinen ja Rantasalmi.
 • Projektissa tuettiin päihdekuntoutujaa erityisesti kuntoutumisprosessin nivelvaiheissa. Tavoitteena oli vahvistaa kuntoutujan päihteetöntä elämää ennaltaehkäisevästi lieventäen retkahduksia. KiipIt tuki kuntoutujaa tämän omassa oppimisprosessissa ja ylläpiti motivoitunutta hoitoprosessia asiakkaan arjessa ja palveluverkostoissa.

Ongelmallisen pelaamisen hoito, kuntoutus ja koulutus (Pelissä) 2008 – 2011

 • PELISSÄ–hanke oli Raha-automaattiyhdistyksenrahoittama Keski- ja Itä-Suomen ongelmapelaajien hoidon kehittämis- ja tutkimushanke. Hanke toteutettiin Sovatek-säätiön, Kuopion kriisikeskuksen ja Kehittämiskeskus Tyynelän yhteistyönä. Hankkeessa kehitettiin ongelmapelaajien ja heidän läheistensä hoitopalveluja ja koulutusmalleja sekä tutkittiin ongelmapelaajien hoidon vaikutuksia.
 • Hankkeessa kehitettiin ongelmapelaajien ja heidän läheistensä hoitopalveluja ja koulutusmalleja sekä tutkittiin ongelmapelaajien hoidon vaikutuksia. Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeessa kehitettiin päihdeklinikoiden ja mielenterveysyksiköiden kanssa alueellisia palvelupolkuja ja vertaistuen malleja sekä koulutettiin laaja ammattilaisjoukko ongelmapelaamisen tunnistamiseen, puheeksiottamiseen ja auttamiseen.
 • Pelituki-toiminnassa (alkanut vuonna 2016, pohjautuu Pelituki-projektin 2012-2015 sisältöihin) hyödynnetään Pelissä-hankkeen hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä. Katso myös pelituki.fi.

Muutosvalmius päihdetyössä (Valma) 2007 – 2010

 • Muutosvalmius päihdetyössä, VALMA kehittämis- ja tutkimushankeessa kehitettiin ja tutkittiin päihdehuollon asiakkaan muutosvalmiuden tunnistamista, ymmärtämistä ja huomioimista päihdetyössä. Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys ja hanketta hallinnoi Kehittämiskeskus Tyynelä. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö, Sovatek -säätiöJyväskylässä, Varkauden A-klinikan palvelualueen toimijat Varkaudessa sekä Riippuvuusklinikka Tyynelä Pieksämäellä.
 • Hankkeen tavoitteena oli kehittää päihdeasiakkaan muutosvalmiuden tunnistamista, ymmärtämistä ja huomioimista päihdetyössä. Tavoitteena oli lisätä asiakaslähtöisyyttä kuntoutumisen ja hoidon suunnittelussa sekä tarkastella kuntoutumisen prosessuaalisuutta ja kuntoutumisjatkumoja osana muutosta. Hankeen tavoitteena oli myös tuottaa uutta tietoa muutoksesta ja kuntoutumisen rakentumisesta erilaisissa toimintaympäristöissä.

Rikoksentekijöiden läheiset (Jyvällä) 2007 – 2009

 • JYVÄLLÄ oli rikoksentekijöiden ja heidän läheistensä kuntoutusjatkumoiden ja verkostotyön kehittämisprojekti Jyväskylän seudulla ja Ylä-Savossa. Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys ja hanketta hallinnoi ja koordinoi Kriminaalihuollon tukisäätiö. Monitoimijahankkeessa oli mukana Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö (nyk. Sovatek-säätiö), Jyväskylän Katulähetys, Iisalmen Nuorison Tuki ry ja Kehittämiskeskus Tyynelä.
 • JYVÄLLÄ-projektin kokonaistavoitteena oli moniongelmaisten kriminaalihuollon asiakkaiden kuntoutuspolkujen rakentaminen toimiviksi kokonaisuuksiksi: räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaisia päihdekuntoutumisen, asumisen ja työhön kuntoutuksen palveluja, tiivistää kriminaalihuollon toimijoiden verkostoa sekä kartoittaa rikoksentekijöiden läheisverkoston tuen ja palveluohjauksen tarvetta. Tyynelän Kehittämiskeskuksen osahankkeen tavoitteena oli läheisverkoston tuen kartoitus ja yhteistyöverkoston osaamisen lisääminen.

Ikääntyneiden päihdetyö / Seniori I (2005 – 2008) ja Seniori II (2009 – 2011)

 • SENIORI-projekti oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima projekti. Projekti oli myös osa valtakunnallista Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi -kehittämishanketta.
 • Projektin ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin päihdepalveluja ikääntyneille  kytkemällä päihdeosaamista kotona tapahtuvaan hoiva- ja huolenpitotyöhön.
 • SENIORI-projektin toisessa vaiheessa kehitettiin ja vahvistettiin päihdevastuuhenkilö- ja osaajaverkoston osaamista ja verkostoitumista sekä vertaisryhmätoimintaa.

Kiinnipitävä ja jalkautua työ: Päihdekuntoutuja työhallinnossa (Räätäli) 2005 – 2008

 • RÄÄTÄLI oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima hanke. Projekti toimi Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seudun työvoimatoimistojen ja palvelukeskusten alueilla.
 • Projekti toimi päihdehuollon ja työvoimahallinnon yhteisasiakkuuksissa. Projektissa kehitettiin uusia toimintamalleja työvoimahallinnon aktiivitoimenpiteiden piirissä oleville asiakkaille, vahvistettiin työvoimahallinnon hoitoonohjauksellista ja motivoivaa roolia päihdekysymyksissä sekä kehitettiin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa asiakaslähtöisesti kokkonaisvaltaista päihdekuntoutus- ja työllistymissuunnitelmaa.
Lisätiedot ja hankkeiden aineistokyselyt

Erityisasiantuntija
Kirsi Eskola
kirsi.eskola@kirkkopalvelut.fi
p. 040 553 6612