Päättyneet hankkeet

Osallistava yhteisö 2019-2021

 

 • Ruoka-avun kehittämishanke, jonka tavoitteena oli monimuotoinen, vastuullinen ja osallistava ruoka-aputoiminta.
 • Hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön valtakunnallinen Ruoka-apu.fi -verkkosivusto, joka tuo ruoka-avun ja yhteisölliset ruokailut yhdelle kartalle.
Naiseuden huomioiminen päihdetyössä (Yhdessä kokoNAINEN) 2018-2021
 • Yhdessä kokoNAINEN -hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalleja naiseuden ja naiskysymysten huomioimiseen päihde- ja riippuvuustyössä.
 • Hankkeessa kehitettiin yksilö- ja ryhmämuotoista naiserityistä päihdetyötä Varkauden, Pieksämäen ja Jyväskylän alueilla.
 • Hankkeessa kehitettiin naiserityiseen päihdetyöhön KokoNainen-työote sekä KokoNaiset-ammattilaisohjattu vertaisryhmämalli. Hankkeen päätyttyä naistyön kehittäminen ja hankkeessa kehitetyt toimintamallit jatkuvat KokoNainen-toiminnan nimellä osana Kohti hyvää elämää -kokonaisuutta. Hankkeen tuottamat materiaalit löydät täältä.
TUU MUKAAN -hanke 2018-2019
 • Tuu mukaan -hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten kotoutumista ja osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan vertaistuen ja tukihenkilötoiminnan avulla.
 • Kohderyhmänä olivat ilman huoltajaa ja alaikäisinä saapuneet nuoret turvapaikanhakijat, jotka olivat saaneet oleskeluluvat.
 • Tärkeässä roolissa olivat vapaaehtoiset tukihenkilöt ja oppilaitosmentorit, joita rekrytoitiin ja koulutettiin hankekausien aikana.
 • Hankkeet toimivat Pieksämäellä, Järvenpäässä sekä Ruokolahti-Imatran alueella.
 • Tehdystä työstä ja sen tuloksista voit lukea seuraavasta koosteesta:
  Kirkkopalvelujen maahanmuuttajatyö ja nuorten maahanmuuttajien kotoutuminen
Etsivä ja osallistava vanhustyö (IkäArvokas) 2014-16
 • IkäArvokas oli vuoden 2013 Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla rahoitettu hanke, jonka päämääränä oli ikääntyneiden huono-osaisuudesta johtuvan syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen sekä elämänhallinnan edistäminen. Toiminnan lähtökohtana oli voimavaralähtöisyys.
 • Hanke toteutettiin yhteistyönä Kirkkopalvelujen, Kehittämiskeskus Tyynelän (nyk. Riippuvuustyön kehittämisyksikön) ja seurakuntien diakoniatyön kanssa Savossa ja Varsinais-Suomessa. Yhteistyössä oli mukana myös toimintapaikkakuntien keskeisimmät julkisen sektorin toimijat, kyläyhdistykset, eläkeläisjärjestöt, vanhusneuvostot, paikalliset ja osin valtakunnalliset järjestötoimijat, vanhusten arkisissa ympäristöissä toimivat tahot ja vapaaehtoisten vertaistoimijoiden verkostot.
 • Hankkeen tavoitteena oli etsiä ja kehittää uusia menetelmiä eristäytyneiden, yksinäisten ja syrjäytyneiden ikäihmisten tavoittamiseksi ja ohjata heitä palveluiden ja tuen piiriin. Hankkeessa kehitettiin ikäihmisille heidän tarpeistaan lähteviä vertaistoiminnan muotoja ja koulutettiin vapaaehtoisia ikäihmisten tukihenkilöiksi ja vertaisohjaajiksi. Hanke tuotti etsivään ja osallistavaan vanhustyöhön (vertaistoimintaan) liittyvää koulutusmateriaalia, jonka löydät aineistosta.
Nuorten riskipelaamisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen sekä digipelihaittojen ehkäisy (Pelituki) 2012-2015
 • Hankkeen päätavoitteena oli kehittää yhdessä lasten ja nuorten sekä heitä kohtaavien aikuisten kanssa keinoja riskipelaamisen tunnistamiseen, digipelihaittojen ehkäisyyn ja ongelmalliseen digipelaamiseen puuttumiseen.
 • Hankealueena Keski- ja Itä-Suomi, toteuttajina Sovatek-säätiö yhdessä Kehittämiskeskus Tyynelän (nyk. Riippuvuustyön kehittämisyksikkö) ja Kuopion kriisikeskuksen kanssa.
 • Jatkuvarahoitteinen Pelituki-toiminta käynnistyi vuonna 2016, jossa hyödynnetään Pelissä- ja Pelituki-hankkeiden hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä. Pelituki-toimintaan voit tutustua osoitteessa pelituki.fi.
Tukea päihde- ja mielenterveyshaittoja kokeville nuorille (Voimakas) 2012-2015​
 • Voimakas oli Kehittämiskeskus Tyynelän (nyk. Riippuvuustyön kehittämisyksikön) hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke. Toimintapaikkakuntia olivat Savonlinna, Varkaus, Juva, Joroinen ja Rantasalmi. Tarkoitus oli vahvistaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä projektipaikkakunnilla ja syventää osaamista nuorten kanssa tehtävässä työssä. 
 • Tavoitteena oli nuoren sosiaalinen vahvistaminen ja voimavarakeskeinen motivoiminen muutokseen nuoren arkisissa ympäristöissä. Toiminnassa kehitettiin mielenterveys- ja päihdehaittoja kokevien 15–25-vuotiaiden kanssa tehtävää työtä nuoren voimavaroja, osallisuutta sekä omia tavoitteita vahvistavaan suuntaan.
 • Toimintamuotoina olivat mm. nuoren arkeen jalkautuva asiakasyhteistyö, ryhmätoiminnat nuorille ja verkostoyhteistyö. Hankkeessa kehitettiin voimavarakeskeisiä työtapoja ja tuotettiin Olen Voimakas! –työkirja, joka on saatavana myös englanninkielisenä (I got power! Resource-centered support for young people with substance abuse and mental health problems). Hankkeessa tuotetun materiaalin löydät kokonaisuudessaan aineistot sivulta. 
Kiinnipitävä ja jalkautuva työ: Päihdekuntoutuja palvelujen nivelvaiheessa (KiipIt) 2009 – 2012
 • KiipIt oli Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama päihdetyön kehittämishanke. Hankkeeseen kuului seitsemän pilottipaikkakuntaa: Pieksämäki, Varkaus, Heinävesi, Leppävirta, Juva, Joroinen ja Rantasalmi.
 • Hankkeessa tuettiin päihdekuntoutujaa erityisesti kuntoutumisprosessin nivelvaiheissa. Tavoitteena oli vahvistaa kuntoutujan päihteetöntä elämää ennaltaehkäisevästi lieventäen retkahduksia. KiipIt tuki kuntoutujaa tämän omassa oppimisprosessissa ja ylläpiti motivoitunutta hoitoprosessia asiakkaan arjessa ja palveluverkostoissa.
Ongelmallisen rahapelaamisen hoito, kuntoutus ja koulutus (Pelissä) 2008 – 2011
 • PELISSÄ–hanke oli Raha-automaattiyhdistyksenrahoittama Keski- ja Itä-Suomen ongelmapelaajien hoidon kehittämis- ja tutkimushanke. Hanke toteutettiin Sovatek-säätiön, Kuopion kriisikeskuksen ja Kehittämiskeskus Tyynelän yhteistyönä. Hankkeessa kehitettiin ongelmapelaajien ja heidän läheistensä hoitopalveluja ja koulutusmalleja sekä tutkittiin ongelmapelaajien hoidon vaikutuksia.
 • Hankkeessa kehitettiin ongelmapelaajien ja heidän läheistensä hoitopalveluja ja koulutusmalleja sekä tutkittiin ongelmapelaajien hoidon vaikutuksia. Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeessa kehitettiin päihdeklinikoiden ja mielenterveysyksiköiden kanssa alueellisia palvelupolkuja ja vertaistuen malleja sekä koulutettiin laaja ammattilaisjoukko ongelmapelaamisen tunnistamiseen, puheeksiottamiseen ja auttamiseen.
Muutosvalmius päihdetyössä (Valma) 2007 – 2010
 • Muutosvalmius päihdetyössä, VALMA kehittämis- ja tutkimushankeessa kehitettiin ja tutkittiin päihdehuollon asiakkaan muutosvalmiuden tunnistamista, ymmärtämistä ja huomioimista päihdetyössä. Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys ja hanketta hallinnoi Kehittämiskeskus Tyynelä. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö, Sovatek -säätiöJyväskylässä, Varkauden A-klinikan palvelualueen toimijat Varkaudessa sekä Riippuvuusklinikka Tyynelä Pieksämäellä.
 • Hankkeen tavoitteena oli kehittää päihdeasiakkaan muutosvalmiuden tunnistamista, ymmärtämistä ja huomioimista päihdetyössä. Tavoitteena oli lisätä asiakaslähtöisyyttä kuntoutumisen ja hoidon suunnittelussa sekä tarkastella kuntoutumisen prosessuaalisuutta ja kuntoutumisjatkumoja osana muutosta. Hankeen tavoitteena oli myös tuottaa uutta tietoa muutoksesta ja kuntoutumisen rakentumisesta erilaisissa toimintaympäristöissä.
Rikoksentekijöiden läheiset (Jyvällä) 2007 – 2009
 • JYVÄLLÄ oli rikoksentekijöiden ja heidän läheistensä kuntoutusjatkumoiden ja verkostotyön kehittämisprojekti Jyväskylän seudulla ja Ylä-Savossa. Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys ja hanketta hallinnoi ja koordinoi Kriminaalihuollon tukisäätiö. Monitoimijahankkeessa oli mukana Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö (nyk. Sovatek-säätiö), Jyväskylän Katulähetys, Iisalmen Nuorison Tuki ry ja Kehittämiskeskus Tyynelä.
 • JYVÄLLÄ-projektin kokonaistavoitteena oli moniongelmaisten kriminaalihuollon asiakkaiden kuntoutuspolkujen rakentaminen toimiviksi kokonaisuuksiksi: räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaisia päihdekuntoutumisen, asumisen ja työhön kuntoutuksen palveluja, tiivistää kriminaalihuollon toimijoiden verkostoa sekä kartoittaa rikoksentekijöiden läheisverkoston tuen ja palveluohjauksen tarvetta. Tyynelän Kehittämiskeskuksen osahankkeen tavoitteena oli läheisverkoston tuen kartoitus ja yhteistyöverkoston osaamisen lisääminen.
Ikääntyneiden päihdetyö / Seniori I (2005 – 2008) ja Seniori II (2009 – 2011)
 • SENIORI-projekti oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima projekti. Projekti oli myös osa valtakunnallista Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi -kehittämishanketta.
 • Projektin ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin päihdepalveluja ikääntyneille  kytkemällä päihdeosaamista kotona tapahtuvaan hoiva- ja huolenpitotyöhön.
 • SENIORI-projektin toisessa vaiheessa kehitettiin ja vahvistettiin päihdevastuuhenkilö- ja osaajaverkoston osaamista ja verkostoitumista sekä vertaisryhmätoimintaa.
Kiinnipitävä ja jalkautua työ: Päihdekuntoutuja työhallinnossa (Räätäli) 2005 – 2008
 • RÄÄTÄLI oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima hanke. Projekti toimi Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seudun työvoimatoimistojen ja palvelukeskusten alueilla.
 • Projekti toimi päihdehuollon ja työvoimahallinnon yhteisasiakkuuksissa. Projektissa kehitettiin uusia toimintamalleja työvoimahallinnon aktiivitoimenpiteiden piirissä oleville asiakkaille, vahvistettiin työvoimahallinnon hoitoonohjauksellista ja motivoivaa roolia päihdekysymyksissä sekä kehitettiin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa asiakaslähtöisesti kokkonaisvaltaista päihdekuntoutus- ja työllistymissuunnitelmaa.
Lisätiedot ja hankkeiden aineistokyselyt

Erityisasiantuntija
Eija Myllymaki
eija.myllymaki@kirkkopalvelut.fi
p. 040 359 4129