PÄHKÄ -hanke koordinoi yhteistyötä nuorten haitallista päihteiden käyttöä kokeneiden perheiden tukimuotojen ja palveluohjauksen kehittämiseksi

 

PÄHKÄ on kolmivuotinen (2024-2026) STEA-avusteinen hanke, jossa kohderyhmänä ovat nuorten haitallista päihteiden käyttöä kokeneet perheet, julkisen sektorin nuorten ja perheiden palvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, viranomaiset, sekä kolmannen sektorin toimijat. Hanke toimii Etelä- ja Pohjois-Savon hyvinvointialueilla.

Valtakunnallisesti alaikäisten nuorten laittomien huumeiden kokeiluiden määrä on huolestuttava (Kouluterveyskysely 2023) ja lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut merkittävästi (THL 2023). Lisäksi Pohjois-Savon päihdepalveluissa alle 18-vuotiaiden klinikkakäynnit ovat kaksikymmenkertaistuneet viimeisen neljän vuoden aikana (Päihdepalvelusäätiö 2022).

Nuorten päihdehaittoja ehkäisevä tai korjaava tuki on sirpaleista. Perheille suunnattujen sopivien ja oikea-aikaisten tukimuotojen puuttuessa perheiden omat voimavarat eivät aina riitä tukemaan päihteitä käyttävää nuorta. Palveluverkoston ammattilaisetkin toivovat tiiviimpää moniammatillista yhteistyötä. Lisäksi ammattilaiset kaipaavat nuorille ja koko perheelle tarjolla olevien tuki- ja palvelumuotojen hyödyntämiseen selkeyttä.

 

Tavoitteet ja hankkeen prosessi

PÄHKÄ -hankkeessa näemme perheen yhtenä merkittävimmistä nuorten päihdehaittoja suojaavista tekijöistä. Perheiden jaksamista on kyettävä tukemaan ja parantamaan, jottei perheiden tilanne eskaloituisi raskaimpiin lastensuojelutoimiin saakka. Haluamme saattaa perheet ja ammattilaiset yhteen kehittämään matalan kynnyksen tuki- ja palvelumuotoja perhelähtöisemmiksi. Tavoitteenamme on, että tuki- ja palvelumuodot kehittyvät, sekä nuoria ja perheitä kohtaavien ammattilaisten tietoisuus matalan kynnyksen tukimahdollisuuksista koko perheelle lisääntyy ja perheitä ohjataan heille sopivan tuen piiriin.

Hankkeen alkuvaiheessa kohtaamme perheitä, ja tiedustelemme heidän näkemyksiään palvelutarpeista ja niiden kehittämisestä, jotta perhe voisi olla paremmin osana nuoren päihdekierteen katkaisemista. Lisäksi kartoitamme olemassa olevat palvelut ja varsinkin kolmannen sektorin toimijoiden mahdollisuudet kehittää tukimuotojaan koko perheen tarpeita vastaaviksi.

Jatkossa kokoamme perheistä ja moniammatillisesta verkostotoimijoista koostuvan kehittäjäryhmän, jossa yhteistyönä kehitämme oikea-aikaisen ja oikeat tukitoimenpiteet sisältävän mallin perheiden ja ammattilaisten käyttöön.

Hankkeen loppupuolella seuraamme ja tarvittaessa kehitämme mallin käyttöönottoa ja perheille kohdennetun palveluohjauksen toimivuutta, etenkin järjestöjen tarjoaman tuen piiriin.